regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

regulamin świadczenia usług drogą elektroczną

z dnia 02 lutego 2021 r. 

 1. 1.postanowienia ogólne
  1. 1.Serwis AKADEMIA PŁYWANIA ŻABIK prowadzony jest pod adresem internetowym www.wplywnatury.pl przez Weronikę Lipską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA PŁYWANIA ŻABIK ‐Weronika Lipska, ul. Gdańska 9 A, 83-035 Kłodawa, NIP 6040185173, email: zabikakademia@gmail.com, zwaną dalej Usługodawcą.
  2. 2.Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w formie sprzedaży usług przez Internet.
  3. 3.Usługa działa poda adresem: www.wplywnatury.pl, a także poprzez pocztę elektroniczną zabikakademia@gmail.com 
  4. 4.Z usług świadczonych drogą elektroniczną może korzystać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych po ukończeniu 18 roku życia, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, zwani dalej Klientami lub Usługobiorcami.
  5. 5.Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  6. 6.Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług. 
 2. 2.USŁUGI
  1. 1.Pływalnia, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów usługi polegające w szczególności na:
   1. 1)rejestracji klientów;
   2. 2)sprzedaży usług drogą elektroniczną;
   3. 3)korzystanie z formularza kontaktowego;
   4. 4)prenumeracji newslettera.
 3. 3.SPOSÓB i warunki ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. 1.Klient wysyła zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.wplywnatury.pl 
  2. 2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. 1)umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez usługobiorcę;
   2. 2)umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. 3.Wynagrodzenie w serwisie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
  4. 4.Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zaksięgowania wynagrodzenia za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.
  5. 5.W przypadku niemożności wykonania usługi, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 4. 4.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. 1.Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. 2.Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
  3. 3.W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient może zgłosić reklamację w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi w formie wiadomości e-mail.
  4. 4.Usługodawca ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości e-mail.
  5. 5.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. 1)komputer z dostępem do Internetu,
   2. 2)dostęp do poczty elektronicznej,
   3. 3)przeglądarka internetowa,
   4. 4)włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  6. 6.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  7. 7.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  8. 8.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 5. 5.dane osobowe
  1. 1.W celu udzielenia usługi zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL
  2. 2.Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
  3. 3.W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonania Usługi.
  4. 4.Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem: www.wplywnatury.pl
 6. 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 
  3. 3.Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Usługodawcy. 
  4. 4.W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
  5. 5.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. 6.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pływalni.
  7. 7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r